STADGAR FÖR LOKALKLUBB INOM SBK

Stadgar för lokalklubb inom SBK

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta | Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta | Telefon 08-505 875 00
Svenska Brukshundklubben: 802000–4605 | Brukshundservice Sverige AB: 556448–6453
info@brukshundklubben.se | www.brukshundklubben.se
Normalstadgar för lokalklubb
Fastställda av förbundsstyrelsen den 26 januari 2023.
Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda
av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben.

Normalstadgar antagna 230126 pdf >>

Inledning ……………………………………………………………………………………….......…. 2
§ 1 Övergripande mål för Svenska Kennelklubbens medlemsorganisationer .. 2
§ 2 Svenska Brukshundklubbens uppgift ……………………………………………… 3
§ 3 Medlemskap ……………………………......…………………………………………………. 4
§ 4 Medlemsavgift ………………………………………………………………………….....…. 5
§ 5 Verksamhetsår ………………….......………………………………………………………… 5
§ 6 Organisation …………………..............……………………………………………………… 5
§ 7 Medlemsmöte ………………………......…………………………………………………….. 6
Moment 1 Ordinarie och extra ……………………….......………………………………… 6
Moment 2 Närvarorätt ……………………………...........…...……………………………….. 7
Moment 3 Ärenden ………………………………………..........……………………………….. 7
Moment 4 Beslut ……………………………………...........…………………………………….. 8
Moment 5 Motioner ………………………………….........……………………………………. 9
§ 8 Lokalklubbsstyrelse ………………………………………......…………………………….. 9
Moment 1 Lokalklubbsstyrelsens organisation …………………..………………… 9
Moment 2 Lokalklubbsstyrelsens åligganden ……………………....……………… 10
§ 9 Räkenskaper och revision …………………………………………….....……………… 10
§ 10 Valberedning ……………………......………………………………………………………. 11
Moment 1 Valberedning ………………………………….........…………………………….. 11
Moment 2 Valordning ………………………………..........………………………………….. 11
§ 11 Protokoll ………………………………….......………………………………………………. 12
§ 12 Överprövning och disciplinärenden ………………….………….………………. 12
§ 13 Force majeure ……………….………….....……………………………………………….. 12
§ 14 Stadgeändring ……………….………....………………………………………………….. 13
§ 15 Upphörande ………………….…….....…………………………………………………….. 13

INLEDNING
Aktivt hundliv är Svenska Brukshundklubbens ledord. Föreningen vänder sig till hundägare med hund oavsett ras.
Svenska Kennelklubben -Hundägarnas Riksorganisation- är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i Svenska Kennelklubben. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna rasklubbar och ungdomsklubb.
Svenska Brukshundklubben, ingår som specialklubb i Svenska Kennelklubben och ska som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i Svenska Brukshundklubben ingående raserna och uppgifterna.
[Namn], nedan kallad lokalklubben, ingår i Svenska Brukshundklubben och ska arbeta för att uppfylla tillämpliga delar av Svenska Brukshundklubbens uppgift.
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben samt Svenska Brukshundklubben och av Svenska Kennelklubben samt Svenska Brukshundklubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
I den mån stadgar för lokalklubben strider mot Svenska Brukshundklubbens grundstadga gäller grundstadgarna.

§ 1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SVENSKA KENNELKLUBBENS MEDLEMSORGANISATIONER
För Svenska Brukshundklubben gäller det för Svenska Kennelklubbens medlemsorganisationer gemensamma övergripande målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom;
• att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar,
• att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser,
• att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård,
• att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet och
• att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS UPPGIFT
För att leva upp till det övergripande målet är Svenska Brukshundklubbens uppgift definierad som:
• Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna rätten att ha hund i samhället. Med information och utbildning till hundägare och allmänhet samt samarbete med andra aktörer än oss själva ska vi ta samhällsansvar. Vi ska erbjuda hundägare kvalificerad hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer. Genom att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träningar, tävlingar och prov ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.
• Vi ska inomSvenska Brukshundklubben verkar för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt.
• Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom information och utvecklande samarbete med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst ska vi ta samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar.
• Vi ska öka vår kunskap om hunden, dess behov och beteenden samt avel. Via samarbete med forskare, dokumentation av verksamheten, utveckling av träningsmetoder och provformer och ett fortlöpande kunskapsutbyte inom och utom organisationen ska vi bli ännu kunnigare om hund. Syftet är att bredda kompetensbasen inom organisationen.
• Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Organisationen ska utgå från medlemmarna och bygga på att helheten är större än de ingående delarna. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att Svenska Brukshundklubben hela tiden utvecklas.
Svenska Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap och en öppen attityd. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med opinionsbildning för hundens bästa i samhället.
Svenska Brukshundklubbens verksamhet ska målstyras med utgångspunkt i uppgiften. Lokalklubben ska arbeta mot av kongressen och förbundsstyrelsen för var tid fastställda mål.

§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild fysisk person kan bli medlem i Svenska Brukshundklubben. Ett medlemskap, oavsett kategori, omfattar dels ett medlemskap i förbundet, dels ett eller flera klubbmedlemskap i lokal- och/eller rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben.
Följande kategorier av medlemskap finns inom Svenska Brukshundklubben:
• Person som är bosatt i Sverige kan erhålla ordinarie medlemskap.
• Person som tillhör samma familjehushåll som ordinarie medlem, kan erhålla familjemedlemskap i förbundet samt samma lokal- och/eller rasklubbar. Familjemedlem erhåller inte förbundets och klubbens publikationer.
• Person i åldern från och med det kalenderår han/hon fyller 7 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år kan erhålla ungdomsmedlemskap. Ungdomsmedlemskap innefattar även medlemskap i Sveriges Hundungdom utan ytterligare avgift.
• Person som är bosatt i utlandet kan erhålla utlandsmedlemskap.
• Person som på ett förtjänstfullt sätt främjar förbundets, distrikts, lokal- eller rasklubbs syften, kan på enhälligt förslag av respektive styrelse kallas av kongress eller årsmöte till hedersledamot vilket jämställs med ordinarie medlemskap.
• Ständigt medlemskap kan inte längre erhållas. Tidigare erhållet ständigt medlemskap jämställs med ordinarie medlemskap.
Medlem väljer själv lokal- och/eller rasklubbstillhörighet. Byte av klubbtillhörighet kan endast ske vid förnyelse av medlemskap.
Medlem i sektion (se § 6) anses vara medlem i den bildande instansen.
Förbundsstyrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av Svenska Kennelklubben. Varje medlem har rösträtt från och med det kalenderår han/hon fyller 16 år. Alla medlemmar, oavsett medlemskategori, har samma rättigheter och skyldigheter förutom med de undantag som uttryckligen anges i dessa stadgar.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av Svenska Kennelklubbens organisation i enlighet med Svenska Kennelklubbens stadgar. Medlemsavgift återbetalas inte vid upphörande av medlemskap. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd.
Medlem ska följa gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa Svenska Kennelklubbens bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som Svenska Kennelklubben och myndigheter föreskriver.
Endast person som är medlem kan väljas till och inneha funktion inom Svenska Brukshundklubben. Undantag från denna regel kan endast göras vid val av revisor om denne är auktoriserad eller godkänd revisor då behov av sådan föreligger.
Person som är, eller under de tolv senaste månaderna har varit, anställd inom någon del av Svenska Kennelklubbens organisation kan inte väljas som ledamot eller suppleant i styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser eller avsåg. Sådan person kan inte heller väljas som delegat för lokalklubben.
Villkor och rutiner för registrering av medlemskap beslutas av förbundsstyrelsen. Medlemskap räknas från den dag fastställd avgift erlagts och ett år framåt.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift, med undantag för ungdomsmedlemskap, består av en förbundsavgift och minst en klubbavgift. Förbundsavgift fastställs av ordinarie kongress för tiden från och med närmast följande kalenderår och ett år framåt. Klubbavgift fastställs av lokalklubbens årsmöte.
Medlemsavgift för ungdomsmedlemskap består av en specialklubbsavgift, vilken tillfaller förbundet, och en avgift till ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom. Specialklubbsavgift fastställs av Svenska Kennelklubbens ordinarie kennelfullmäktige. Avgift till ungdomsförbundet fastställs av Sveriges Hundungdoms ordinarie representantskap.
För att täcka kostnader för regional verksamhet har distrikt rätt att ta ut avgift från till distriktet anslutna lokalklubbar. Sådan avgift får dock inte tas ut för ungdomsmedlemmar.
Förbundsavgift och en klubbavgift för hedersledamot erläggs av den som kallat vederbörande. Klubbavgift för eventuella ytterligare klubbmedlemskap erläggs av medlemmen.
För ständigt medlemskap utgår ingen förbundsavgift eller klubbavgift för de klubbar som medlemskapet omfattade då det tecknades. Om eventuella ytterligare klubbmedlemskap kopplat till ett befintligt ständigt medlemskap löses utgår klubbavgift motsvarande ordinarie medlemskap för dessa.
Villkor och rutiner för avisering och erläggande av medlemsavgift beslutas av förbundsstyrelsen. Medlem ansvarar själv för att föreskriven medlemsavgift erläggs i enlighet med dessa rutiner.

§ 5 VERKSAMHETSÅR
Lokalklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 6 ORGANISATION
Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ är kongressen och det verkställande samt förvaltande organet är förbundsstyrelsen. Svenska Brukshundklubben består av en riksorganisation, kallad förbundet, med säte i Stockholm; distrikt med lokalklubbar samt rasklubbar med regioner och
lokalområden, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar som fastställs av förbundsstyrelsen. Svenska Brukshundklubben företräds av förbundet såväl inom som utom landet.
Lokalklubb kan, vid behov, bilda sektioner. Sektionen styrs då av den bildande lokalklubben.
För bildande av lokalklubb och sektion krävs godkännande av aktuellt distrikt. Namn ska alltid godkännas av förbundsstyrelsen.
Lokalklubbens högsta beslutande organ är medlemsmötet och det verkställande samt förvaltande organet är lokalklubbsstyrelsen. Lokalklubben har sitt säte i [ort].
Lokalklubben är förbunden att följa av förbundsstyrelsen utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Lokalklubben ska söka samverkan med andra parter inom Svenska Brukshundklubbens organisation samt Sveriges Hundungdoms lokalklubbar som har verksamhet i närområdet. Eventuella kostnader för denna samverkan ska fördelas mellan parterna på sätt som beslutas i samråd mellan styrelserna. I det fall avgifter debiteras annan organisation ska de stå i rimlig proportion till den faktiska kostnaden.

§ 7 MEDLEMSMÖTE
Medlemsmötet består av de närvarande, till lokalklubben anslutna, medlemmarna.
Lokalklubben ska hålla minst tre ordinarie medlemsmöten per år, varav ett ska vara årsmöte och hållas under perioden 10–28 februari. Tid och plats för medlemsmöte beslutas av lokalklubbsstyrelsen.
Kallelse till ordinarie medlemsmöte utfärdas av lokalklubbsstyrelsen och ska tillställas varje medlem senast 30 dagar innan mötet, dock ska kallelse till årsmöte utfärdas senast den 1 januari. Kallelsen ska innehålla information om tid och plats för sammanträdet. Förslag till dagordning samt handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas vid medlemsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före mötet.
Lokalklubbsstyrelsen kan kalla till extra medlemsmöte om den bedömer att särskilda skäl för detta föreligger.
Extra medlemsmöte ska också hållas om;
• revisorerna,
• minst 10 procent av lokalklubbens medlemmar eller,
• förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen så yrkar.
Yrkande om extra medlemsmöte ska vara skriftligt och ställas till lokalklubbsstyrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra medlemsmöte ska hållas inom 30 dagar från den dag då yrkandet inkommit till lokalklubbsstyrelsen.
Kallelse till extra medlemsmöte utfärdas av lokalklubbsstyrelsen och ska tillställas varje medlem senast 14 dagar innan mötet. Kallelsen ska innehålla information om tid och plats samt de ärenden som ska tas upp till beslut. Förslag till dagordning och handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas ska vara tillgängliga senast sju dagar före sammanträdet.
Lokalklubbsstyrelsen beslutar hur möteshandlingar görs tillgängliga. Dessa kan även rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.
Vid medlemsmöte har utöver medlemmar följande personer rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt;
• ledamot och suppleant i distriktsstyrelsen eller förbundsstyrelsen eller annan av dessa utsedd person,
• ledamot och suppleant i Svenska Kennelklubbens centralstyrelse eller annan av denne utsedd person,
• representant för Sveriges Hundungdom,
• Svenska Brukshundklubbens generalsekreterare och Svenska Kennelklubbens verkställande direktör.
Lokalklubbsstyrelsen kan därutöver bjuda in annan person till årsmöte. Sådan person har rätt att närvara med yttranderätt.
Medlemsmötet öppnas av lokalklubbsstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av vice ordförande eller, vid förfall även för denna, av den person som lokalklubbsstyrelsen utsett.
Medlemsmötet avslutas av lokalklubbsstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av mötesordföranden.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av mötesordförande.
3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt § 7 moment 2.
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Genomgång av;
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende;
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret,
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
16. Val av valberedning enligt § 10.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 och 14–16.
18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under punkt 12.
19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.
Beslut fattas med acklamation utom då votering begärs. Röstning sker öppet utom vid personval som ska ske med slutna sedlar.
Röstning med fullmakt tillåts inte.
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna utom i fråga där annat anges särskilt i dessa stadgar.
Som mötets beslut vid personval gäller den kandidat som erhåller högsta antalet röster.
Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning utom vid personval där ny omröstning sker mellan kandidaterna med lika röstetal. Skulle ändå dessa kandidater få lika röstetal avgörs valet genom lottning.
Eventuell reservation till mötesbeslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt. Den skrivna och egenhändigt undertecknade reservationen ska vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.
Rätt att lämna motion till medlemsmöte har endast medlem. Motion ska vara skriftlig och lokalklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober. Lokalklubbsstyrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till medlemsmötet.

§ 8 LOKALKLUBBSSTYRELSE
Förvaltningen av lokalklubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald lokalklubbsstyrelse.
Lokalklubbsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, en övrig ordinarie ledamot samt tre suppleanter.
Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Fyllnadsval kan vid behov ske vid medlemsmöte för återstoden av mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen.
Suppleant tjänstgör i den ordning årsmötet beslutat. Suppleant har alltid rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden.
Lokalklubbsstyrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte beslutanderätt.
Lokalklubbsstyrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna lokalklubbens firma.
Lokalklubbsstyrelsen kan besluta om att inom sig utse ett verkställande utskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper. Dessa svarar inför lokalklubbsstyrelsen och ska handlägga angivna arbetsuppgifter i enlighet med lokalklubbsstyrelsens instruktioner och bemyndiganden. Lokalklubbsstyrelsen utser samtliga ledamöter, varav en sammankallande, inom varje kommitté eller arbetsgrupp.
Lokalklubbsstyrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Kallelse till ordinarie sammanträde ska utsändas till ordinarie ledamöter och suppleanter senast 14 dagar före detsamma. Om minst hälften av ledamöterna så begär, är ordföranden skyldig att sammankalla lokalklubbsstyrelsen senast inom 14 dagar. Kallelse till sådant sammanträde ska utsändas till ordinarie ledamöter och suppleanter senast sju dagar före detsamma.
Lokalklubbsstyrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som lokalklubbsstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.
Lokalklubbsstyrelsen ska, förutom vad som sägs i gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat;
• representera lokalklubben,
• ansvara för lokalklubbens verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar, utställningar och andra aktiviteter,
• bereda ärenden som ska behandlas av årsmöte,
• verkställa av årsmöte fattade beslut och uppdrag
• ansvara för lokalklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens,
• avge lokalklubbens årsredovisning till årsmötet,
• utse delegater och suppleanter till distriktsfullmäktige,
• senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift om lokalklubbsstyrelsens sammansättning och om andra viktiga funktioner,
• avge yttranden över av förbunds- och distriktsstyrelsen remitterade ärenden,
• överlämna de handlingar eller annan information som förbunds- och distriktsstyrelsen begär utan dröjsmål samt
• i övrigt sköta lokalklubbens angelägenheter.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Lokalklubbens balans- och resultaträkning samt lokalkubbsstyrelsens förvaltning av lokalklubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Två revisorer och en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte.
Lokalklubbens räkenskaper ska tillsammans med verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning överlämnas till revisorerna senast 10 dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.
Revisorernas berättelse ska överlämnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.
Revisorerna har rätt att begära att få närvara vid lokalklubbsstyrelsens sammanträde.
Protokoll från lokalklubbsstyrelsens sammanträden ska vara tillgängliga för revisorerna.

§ 10 VALBEREDNING
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt §§ 8–9 samt val av ordförande för ordinarie årsmöte.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.
Om lokalklubbsstyrelsen så beslutar kan valberedningen ges möjlighet att närvara vid sammanträde.
Valberedningens förslag till val ska överlämnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.
Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.
Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.
Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.
Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos distriktsstyrelsen om en extra nomineringsperiod.
Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas medlemmarna senast tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska avslutas senast tre dagar före ordinarie årsmöte.
Valberedningen äger vidare rätt att föreslå öppning av nomineringen under pågående årsmöte. Årsmöte får fatta beslut att öppna nomineringen endast om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 14–15.

§ 11 PROTOKOLL
Protokoll ska föras vid medlemsmöte samt vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden och överlämnas för justering senast 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats, och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald/valda justerare.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar. Uppgift som, enligt lokalklubbsstyrelsens bedömning, kan vara till skada för någon enskild kan protokollföras i särskild bilaga vilken endast får göras tillgänglig för den uppgiften gäller, lokalklubbs-, förbunds- och distriktsstyrelsen, revisorerna och generalsekreteraren. Om generalsekreteraren så bedömer kan annan av förbundsstyrelsen anställd personal beviljas tillgång till sådan uppgift om det behövs inom tjänsten.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 ÖVERPRÖVNING OCH DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller Svenska Kennelklubbens stadgar.
Besvär med anledning av prov, tävling och utställning handläggs enligt fastställda regler för dessa.
Beslut som fattas av lokalklubben kan överklagas till distriktsstyrelsen av den medlem som är direkt berörd. Överklagan ska vara skriftlig och distriktsstyrelsen tillhanda inom tre månader från beslutsdatum.
Förbunds- och distriktsstyrelsen kan upphäva ett beslut om man bedömer att detta inte är förenligt med gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om lokalklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Lokalklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Lokalklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till förbundsstyrelsen. På motsvarande sätt har lokalklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Lokalklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom lokalklubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar kan efter godkännande av medlemsmötet lämnas till förbundsstyrelsen.
För medlemsmötets godkännande krävs antingen att det är enhälligt vid ett årsmöte eller att likalydande beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie årsmöte.
Beslut om ändring fattas av förbundsstyrelsen oberoende av förslag från lokalklubben.

§ 15 UPPHÖRANDE
Beslut att hos förbundsstyrelsen begära att få upphöra som lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben fattas vid medlemsmöte. Beslut att hos förbundsstyrelsen begära få lägga ner sektion inom lokalklubb fattas vid lokalklubbens medlemsmöte.
För att begäran om upphörande ska vara giltig ska den ha biträtts av minst 3/4 av det totala antalet avgivna röster vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie årsmöte.
Beslut om upphörande fattas av förbundsstyrelsen oberoende av begäran från lokalklubben.
Upphör lokalklubben eller sektionen ska dess tillgångar och arkiv förvaltas i enlighet med förbundsstyrelsens beslut.