Integritetspolicy

En cookie är en liten datafil som lagras på din dator för att en webbsida ska känna igen dig nästa gång du kommer tillbaka. En cookie-fil är passiv och innehåller endast text. Den kan inte sprida skadliga program eller datavirus.

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Måste jag tillåta cookies?

Om du inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: “Inkognitofönster” (Chrome), “Privat fönster” (Firefox) eller “InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig

Styrelsen för Ronneby Brukshundklubb är personuppgiftsansvarig (jml GDPR). Under 2020 är kassören – Roland Sjösten utsedd att vara den i styrelsen som ansvarar för den löpande uppföljningen av personuppgiftshanteringen.

Roland Sjösten
070-823 09 29
roland.sjosten@outlook.com


Syftet med behandlingen av personuppgifter

Ronneby Brukshundklubb är en lokalavdelning i riksorganisationen Svenska Brukshundklubben (SBK). För att bli medlem i SBK fordras ett medgivande att personuppgifter i form av namn, adress, tfnnummer, epost och personnummer får registreras i SBKs centrala medlemsregister – benämnt ”Medlem Online”.

Även Studiefrämjandet kräver dessa personuppgifter för att Ronneby Brukshundklubb ska få del av bidrag för sin kursverksamhet.

I båda fallen finns det en rad i kursanmälan där blivande kursdeltagare ger sitt medgivande gällande personuppgifterna.

I de fall en person vill bli medlem utan att gå kurs (inte använder kursanmälnings-formulär) frågar vi om detta medgivande. Detta görs enbart då betalning skett och personuppgifter saknas.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas
För medlemsregistrering behandlas namn, adress, tfnnummer, epost och personnummer.
Kursledare får listor med ovan uppgifter – dock ej personnummer.

Handläggaren för medlemsregistrering och handläggaren för registrering av kursdeltagare till Studiefrämjandet samt handläggarna för kurserna är de enda personer i Ronneby Brukshundklubb som har tillgång till samtliga personuppgifter om deltagarna.

Externa mottagare av personuppgifter
Förutom SBK och Studiefrämjandet för vi inte över personuppgifter till externa mottagare.

Tidsfrister för radering av personuppgifter
Vid slutet av kalenderåret raderas listor över de kurser som slutförts under kalenderåret.

Handläggaren av uppgifter för det centrala medlemsregistret raderar mailkonversation som förekommit under året och som gäller personuppgifter.

Tidsfrister för radering av personuppgifter – forts.
Pappersutgåvor av kurslistor förstörs vid kalenderårets slut – eller då syftet med listan inte längre är aktuellt – genom handläggarens och kursledarnas försorg.

Säkerhetsåtgärder vid behandling av personuppgifter
Kurslistor förvaras av kursledare.
Historik (kurslistor) förvaras i låst utrymmer i klubbstugan tills de förstörs.
Vid mailutskick till grupper av deltagare används ”hemlig kopia/dold kopia” så att övriga e-postadresser inte är synliga för respektive mottagare.
Med ”förstörs” menas att listorna körs i dokumentförstörare alternativt brännes.

Fastställt 2020-02-15 vid styrelsemöte i Ronneby Brukshundklubb

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Personuppgiftsansvarig

Ronneby Brukshundklubb
Organisationsnummer: 835600-1670
Östra Varevägen 39, Ronneby
Sverige

E-post: styrelsen@ronnebybrukshundklubb.se

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2021-03-15